Privacy verklaring

 
      

Privacy verklaring

pootjes HSV Tiel en omstreken hecht veel waarde aan de bescherming van de uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we helder en transparant informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HSV Tiel en omstreken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HSV Tiel en omstreken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

HSV Tiel en omstreken
Inundatiedijk-noord 6
4006 PD Tiel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door HSV Tiel en omstreken verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van HSV Tiel en omstreken; (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; (toestemming betrokkene)
 • Het innen van de contributie.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan: Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en bankrekeningnummer.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekken aan derden

Wij kunnen persoonsgegeven delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegeven aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

HSV Tiel en omstreken bewaart persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namen HSV Tiel en omstreken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers (alle vrijwilligers) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Boven aan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door ons of door één van onze vrijwilligers.

Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacy verklaring

HSV Tiel en omstreken kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Aankomende wedstrijden

Zaterdag 6 juli 2024 is de eerstvolgende onderlinge wedstrijd.

Adres

  Oefenterrein:
  Inundatiedijk-Noord 6

  4006 PD Tiel
  Tel.: 0344 - 611807
  Correspondentieadres:
  Inundatiedijk-Noord 6
  4006 PD Tiel
  E-mail: klik op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden

Zaterdag 8:00 - 13:30 uur

Maandag 19:00 - 22:30 uur